เรามีศูนย์รักษาแผลเบาหวานซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิดที่เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อให้เกิดปัญหาระบบไหลเวียนเลือดและนำไปสู่การสูญเสียอวัยวะของผู้ป่วย โดยศูนย์รักษาแผลเบาหวานให้การรักษาอย่างมืออาชีพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงร่วมกับทีมสหแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยเรามีความพร้อมในการดูแลรักษาแผลเบาหวาน แผลติดเชื้อ แผลเรื้อรังอย่างถูกต้องและต่อเนื่องร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย อาทิ เทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยน้ำ (Versajet debridement) เทคโนโลยีการบำบัดออกซิเจนเพื่อสุขภาพ (Hyperbaric Oxygen Therapy) และเทคโนโลยีการเลาะเนื้อเยื่อเล็ก ๆ (Ultra Sonic) พร้อมการสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแต่ละบุคคล ภายในศูนย์ยังมีโซนกายภาพบำบัดซึ่งมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดที่จะช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

  • เครื่อง Ankle – Brachial Index เพื่อตรวจประเมินการแข็งตัวของหลอดเลือด
  • เครื่อง Versajet Debridement สำหรับการผ่าตัดด้วยน้ำ
  • เครื่อง Ultra Sonic สำกรับการเลาะเนื้อเยื่อเล็ก ๆ
  • เครื่อง Hyperbaric Oxygen Therapy สำหรับการบำบัดออกซิเจนเพื่อสุขภาพ
  • ทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลเรื่องแผลเบาหวาน

สถานที่ & ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า - โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ชั้น 1
โทร: 0-2836-9999 ต่อ 11013-11014
ศูนย์นวัตกรรมการดูแลรักษาแผลเบาหวาน - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง ชั้น 2
โทร: 0-2339-0000 ต่อ 2055-2061

ศูนย์บริการอื่นๆ