ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์
ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์
พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นายกันตพร หาญพาณิชย์
นายกันตพร หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ
นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ

กรรมการบริหาร และ ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

นพ.ฐิติ พัฒนกำจร
นพ.ฐิติ พัฒนกำจร

กรรมการบริหาร และ ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์
นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี