นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ

กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ

อายุ :

61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

28 กุมภาพันธ์ 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPPM) การบริหารภาครัฐและเอกชน NIDA
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก(ระบาดวิทยา) แพทยสภา
 • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

การอบรมหลักสูตร

 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
 • หลักสูตร Senior Executive Program (Sasin-Kellog school)
 • หลักสูตร TITC:JCIA, Infectious control and Hospital design
 • หลักสูตรอบรมผู้นำการตรวจประเมิน ISO9001:2000, SGS Australia

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2565 - 2566คณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
 • 2557 - ปัจจุบันกรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • 2554 - 2565 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ บางแค
 • 2552 - 2554 ผู้อำนวยการแพทย์ เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-