นางสายฝน ชัยมงคล
นางสายฝน ชัยมงคล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง

พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์
พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์
นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ
นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวอัญชลี เก่งกิจการ
นางสาวอัญชลี เก่งกิจการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานและสนับสนุน