ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์
ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์
พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสายฝน ชัยมงคล
นางสายฝน ชัยมงคล

ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์
นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี

พญ.สุพจนี  หัถพรสวรรค์
พญ.สุพจนี หัถพรสวรรค์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล, กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

นางสาววิมลมาลย์ กฤษณะกลิน
นางสาววิมลมาลย์ กฤษณะกลิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์, กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

นางสาวอัญชลี เก่งกิจการ
นางสาวอัญชลี เก่งกิจการ

กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานและสนับสนุน