Investor Highlight

สรุปข้อมูลบริษัท ปี 2564

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้ แบ่งตามกลุ่มโรงพยาบาล

เติบโตจากปีที่แล้ว
109%
206%
139%
348%

รายได้ แบ่งตามประเภทคนไข้

เติบโตจากปีที่แล้ว
ผู้ป่วยนอก
85%
ผู้ป่วยใน
402%
ประกันสังคม
0.1%

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565
รายงานประจำปี 2564
Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/2565
Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/2565

ความน่าเชื่อถือองค์กร

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ไม่พบกิจกรรมในขณะนี้