บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”)

เลขทะเบียนบริษัท
0107547000401
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ประเภทธุรกิจ
ดําเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (“WMC")
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (“KIH”)
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (“KH”) และ
โรงพยาบาลการุญเวช (“KV”)
ทุนจดทะเบียน
มูลค่า 2,493.75 ล้านบาท (ชำระแล้ว) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
02-009-9000, 02-009-9999
02-009-9991

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน หน่วยงานทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
02-626-7506
02-626-7511

ผู้สอบบัญชีภายนอก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
02-677-2000
02-677-2220-3

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก

บริษัท เดอะ ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
38 ซอยรามคำแหง 60/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
02-735-2976-80
02-735-2981