นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้วของบริษัทหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

วันที่จ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด

อัตราการจ่ายเงินปันผล

0.10 บาท

ปี วันที่จ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของงวด
2566 14/09/2566 0.10 01/01/2566 - 30/06/2566
0.10 01/01/2566 - 30/06/2566
2565 19/05/2566 0.40 01/07/2565 - 31/12/2565
14/09/2565 0.40 01/01/2565 - 30/06/2565
0.80 01/01/2565 - 31/12/2565
2564 25/05/2565 1.00 01/07/2564 - 31/12/2564
15/09/2564 0.20 01/01/2564 - 30/06/2564
1.20 01/01/2564 - 31/12/2564
2563 25/05/2564 0.13 01/07/2563 - 31/12/2563
11/09/2563 0.10 01/01/2563 - 30/06/2563
0.23 01/01/2563 - 31/12/2563
2562 12/05/2563 0.13 01/07/2562 - 31/12/2562
06/09/2562 0.10 01/01/2562 - 30/06/2562
0.23 01/01/2562 - 31/12/2562
2561 28/5/2562 0.12 01/07/2561 - 31/12/2561
07/09/2561 0.11 01/01/2561 - 30/06/2561
0.23 01/01/2561 - 31/12/2561
2560 22/05/2561 0.12 01/07/2560 - 31/12/2560
13/09/2560 0.08 01/01/2560 - 30/06/2560
0.20 01/01/2560 - 31/12/2560
2559 24/05/2560 0.10 01/07/2559 - 31/12/2559
13/09/2559 0.07 01/01/2559 - 30/06/2559
0.17 01/01/2559 - 31/12/2559
2558 25/05/2559 0.07 01/07/2558 - 31/12/2558
11/09/2558 0.05 01/01/2558 - 30/06/2558
0.12 01/01/2558 - 31/12/2558
2557 26/05/2558 0.07 01/07/2557 - 31/12/2557
11/09/2557 0.05 01/01/2557 - 30/06/2557
0.12 01/01/2557 - 31/12/2557