บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

44 หมู่ 4 โรงพยาบาลเวิลดิ์เมดิคอล ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

คุณวิมลมาลย์ กฤษณะกลิน

Associate Director of Finance and IR

คุณอภิชาติ กุลเสฏฐวุฒิ

Senior Investor Relations Officer

คุณวรวิทย์ จิตรพัฒนากุล

Senior Investor Relations Officer

คุณชนิกานต์ กิจสิริการ

Senior Investor Relations Officer