บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

44 หมู่ 4 โรงพยาบาลเวิลดิ์เมดิคอล ชั้น 22 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

คุณวิมลมาลย์ กฤษณะกลิน

Associate Director of Finance and IR

คุณชนิกานต์ กิจสิริการ

Senior Investor Relations Officer

คุณภูเพชร วัชรสุรกุล

Senior Investor Relations Officer