ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01/09/2565 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

29,690

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

92.44

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

25,683

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

50.01

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายเฉลิม  หาญพาณิชย์ 813,750,000 32.63
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 286,746,166 11.50
3 พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 175,795,000 7.05
4 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ 85,745,000 3.44
5 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์ 85,745,000 3.44
6 นายกันตพร หาญพาณิชย์ 85,465,000 3.43
7 สำนักงานประกันสังคม 48,093,850 1.93
8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 35,017,402 1.40
9 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 26,500,000 1.06
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 23,753,211 0.95