ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

25,683

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

50.01

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/05/2565 ประเภท: XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

25,363

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

92.44

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายเฉลิม  หาญพาณิชย์ 813,750,000 32.63
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 315,440,742 12.65
3 พญ.สมพร หาญพาณิชย์ 175,795,000 7.05
4 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ 85,745,000 3.44
5 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์ 85,745,000 3.44
6 นายกันตพร หาญพาณิชย์ 85,465,000 3.43
7 สำนักงานประกันสังคม 48,097,250 1.93
8 STATE STREET EUROPE LIMITED 35,035,961 1.40
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 34,849,825 1.40
10 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 30,080,147 1.21