ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/05/2566 ประเภท: XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

21,784

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

92.44

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

21,595

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

50.01

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายเฉลิม หาญพาณิชย์ 813,750,000 32.63
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 303,309,830 12.16
3 พ.ญ. สมพร หาญพาณิชย์ 172,199,741 6.91
4 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์ 86,943,421 3.49
5 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ 86,943,419 3.49
6 นายกันตพร หาญพาณิชย์ 86,663,419 3.48
7 สำนักงานประกันสังคม 33,525,150 1.34
8 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 33,000,000 1.32
9 The Bank Of New York Mellon 31,165,403 1.25
10 South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited 29,953,839 1.20