บริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อีกทั้งการมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดียังเสมือนเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท โดยบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งแบ่งได้เป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุม 5 หมวด ดังต่อไปนี้

นโยบายและคู่มือสำคัญ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
นโยบายแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ดาวน์โหลด
นโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านภาษี
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณคู่ค้า
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลด
นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์
ดาวน์โหลด
นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
รายงานการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ดาวน์โหลด

กฎบัตรต่าง ๆ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด