วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งใน ผู้นำธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ ทั้งในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

เราจะมอบความไว้วางใจในด้านการบริการสุขภาพ เพื่อให้โรงพยาบาลของเราเป็นหนึ่งในใจผู้ป่วย

เราจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้ป่วย

เราจะร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จร่วมกัน

เราจะบริหารงานอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน

ค่านิยม