บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโรงพยาบาลในกลุ่มดังนี้ (ก) กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (ข) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ค) กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ (ง) กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสหคลินิกและธุรกิจอื่น ๆ ในที่นี้จะเรียกว่า (“กลุ่มบริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ กลุ่มบริษัทฯ จึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นเพื่อให้ท่านทราบถึง วิธีการ สิทธิ และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านมั่นใจว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่กำหนดโดย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยทางกลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ รูปถ่าย บันทึกวิดีโอ เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส ตำแหน่ง ชื่อบริษัท องค์กรที่ทำงาน ทะเบียนรถ และข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ได้แก่ บันทึกโครงสร้างใบหน้า บันทึกลายนิ้วมือ ผลตรวจสุขภาพ เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ และประวัติอาชญากรรม
 3. ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล Line ID/Facebook Account หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
 4. ข้อมูลสมาชิก เช่น หมายเลขสมาชิก ประเภทสมาชิก และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
 5. ข้อมูลพนักงาน เช่น ตำแหน่ง เงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ภายใต้สัญญาจ้างงาน ประวัติการเบิกค่าใช้จ่าย ข้อมูลการเข้าและออกงาน ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลการร้องเรียน การร้องทุกข์ การสอบสวน และการลงโทษทางวินัย
 6. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มบริษัทฯ เลขที่บัญชีธนาคาร ประเภทบัญชีธนาคาร ค่าตอบแทน ข้อมูลทางภาษี การหักค่าลดหย่อนหรือค่าใช้จ่าย รายละเอียดการทำธุรกรรมกับทางกลุ่มบริษัทฯ
 7. ข้อมูลด้านความชอบและความสนใจ เช่น ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อสินค้า และ/หรือ บริการของกลุ่มบริษัทฯ
 8. ข้อมูลด้านคุณวุฒิ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ใบอนุญาตความถนัดด้านวิชาชีพ ใบประกอบโรคศิลปะ และข้อมูลอื่น ๆ ด้านคุณวุฒิที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 9. ข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น บันทึกจากกล้องวงจรปิด หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทฯ
 10. ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง เลขที่อยู่ไอพี (IP Address) คุกกี้ (Cookie) และข้อมูลอื่น ๆ ด้านสารสนเทศที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้กลุ่มบริษัทฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยติดต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 11.

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงหรือช่องทางอื่น ซึ่งรวมถึงช่องทางดังต่อไปนี้

 1. การใช้งานเว็บไซต์: กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน รวมถึงเมื่อท่านใช้บริการหรือเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของกลุ่มบริษัทฯ
 2. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน: กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ประสานงาน เลขานุการ ผู้ติดต่อของท่าน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนโดยชอบธรรม สมาชิกในครอบครัว รวมถึงบุคคลอ้างอิง หรือบุคคลที่ร่วมงานกับท่าน
 3. บริษัท/องค์กรที่เกี่ยวข้อง: กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น บริษัทที่ท่านทำงานหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือผู้ให้บริการของท่านซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 4. แหล่งข้อมูลสาธารณะ: กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงเว็บไซต์สาธารณะหรือ Social Media

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ (ก) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต (ข) ท่านและกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน (ค) กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (ง) ท่านได้ให้ความยินยอมแก่กลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ (จ) ความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นใดที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หนังสือยินยอมของท่าน และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาต หรือกำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผย หรือโอนไปยังบุคคลที่สาม และ/หรือ หน่วยงานของรัฐ

กลุ่มบริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือองค์กรอื่นนอกราชอาณาจักรไทย (หากมี) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยที่จำเป็น และเหมาะสมสำหรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files) ของท่าน เช่น ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก ข้อมูลผู้ใช้งาน หรือการตั้งค่าอื่น ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมคุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ หรือทำธุรกรรมใด ๆ กับกลุ่มบริษัทฯ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ควบคุม

7. มาตรการและแนวนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้มาตรการและแนวนโยบายดังต่อไปนี้ เพื่อดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย

 1. นโยบายการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. นโยบายในการตอบสนองกรณีมีคำร้องขอหรือคำสั่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ
 3. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิตามที่ระบุใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดเตรียมคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ www.bangkokchainhospital.com เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้แบบคำขอในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลในการแสดงเจตนาเพื่อใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ความคุ้มครองแก่ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยติดต่อกลุ่มบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในข้อ 11.

9. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯ และการใช้งานเว็บไซต์ ของกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น โดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัทฯ อาจมีลิงก์ (Link) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ หากท่านได้กดลิงก์ (Link) ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ ท่านจะต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นนั้น ๆ แยกต่างหากจากของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนที่จะกรอกและส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ โดยกลุ่มบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้คุกกี้ (Cookie) บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอื่นที่ท่านได้เข้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัทฯ

10. การตรวจสอบและแก้ไข

กลุ่มบริษัทฯ จะตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มบริษัทฯจะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเร็ว

11. ติดต่อกลุ่มบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการใช้สิทธิที่ระบุในข้อ 8 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: 44 หมู่ที่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์ติดต่อ: 02-836-9999
อีเมล: dpo@bangkokchainhospital.com

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่าง

นโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับเต็ม)
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ผู้รับบริการ
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – บุคลากร
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และกรรมการ
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – คู่ค้า
ดาวน์โหลด
คำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ดาวน์โหลด