ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ และบรรษัทภิบาล

ประเด็นด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในมิติด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญและได้รับความสนใจจากสาธารณชน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรให้ตรงตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทจึงให้ความสำคัญโดยได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความโปร่งใส เป็นธรรมและมีจริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาการบริการ ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

คุณภาพการให้บริการ

โรงพยาบาลในเครือให้ความสำคัญกับต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก จึงจัดให้มีกระบวนการ กำหนดนโยบายควบคุมคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและแนวทางการดำเนินงานภายในองค์กรที่สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นต่อผู้ป่วยและองค์กร โดยได้มีการนำระบบคุณภาพต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

10

โรงพยาบาล

2

โรงพยาบาล


ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของลูกค้า และพัฒนาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใช้ตัวชี้วัดการประเมินด้วยหลักการ H A P P Y ครอบคลุมทั้งหมด 5 ด้าน

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 94.8%


การสื่อสารนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต

บริษัทจัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

ได้รับการสื่อสารและอบรมเรื่องการ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

100%


การประเมินผลคู่ค้า

บริษัทมีการส่งเสริมให้คู่ค้าในทุกกลุ่มคู่ค้าปฏิบัติตามหลักการ และนโยบายของบริษัทโดยจะมีการประเมินคู่ค้าอย่างเป็นประจำ เพื่อให้สินค้า และบริการมีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน ซึ่งการประเมินคู่ค้าจะพิจารณาจากด้านต่างๆ ได้แก่ 1.คุณภาพการส่งมอบ 2.ความเร็วในการส่งมอบ 3.บริการหลังงานขาย

คู่ค้าสำคัญของบริษัทโดยตรง

38 ราย

คู่ค้าสำคัญที่ไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทโดยตรง

41 ราย

คู่ค้าทั้งหมดของบริษัท

618 ราย

สัดส่วนคู่ค้าที่ ได้รับการประเมิน

100%


นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Telehospital

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้คิดค้นและพัฒนาระบบ Telehospital ขึ้นในปี 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย และคลินิกเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงแสน โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ที่มีความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และการรักษาโรคซับซ้อนสามารถให้บริการระบบแพทย์ทางไกลเพื่อรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยในสาขาอื่น ๆ ที่ขาดแคลนแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว

ลดระยะการเดินทางของแพทย์

129

กิโลเมตรต่อวัน

ลดเวลาในการเดินทางของแพทย์

2

ชั่วโมงต่อวัน

ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากการเดิน

8.6

ลิตรต่อวัน

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

19.24

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อวัน

เพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคเฉพาะทางของผู้ป่วย บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา