บริษัทรวมถึงผู้บริหารระดับสูง มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และ หลักธรรมาภิบาล (Governance)

และยังตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาถึงผลกระทบ อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งมีแนวทางการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปี 2564 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่บริษัทกำหนดขึ้นสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ได้จำนวน 13 เป้าหมาย ได้แก่

รายงานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน 2564
ดาวน์โหลด

ขจัดความยากจน

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่

มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ

การศึกษาที่เท่าเทียม

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

การจัดการน้ำและสุขาภิบาล

รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

การเข้าถึงพลังงานที่ยั่งยืนได้ตามกำลังของตน

รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม อย่างยั่งยืน ทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม

เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความปลอดภัย

แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ได้แก่

ผลการประเมินประเด็นที่สำคัญ

ด้านสิ่งแวดล้อม

  1. การบริหารจัดการน้ำ
  2. การจัดการพลังงานและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3. การจัดการของเสีย

ด้านสังคม

  1. การการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน
  2. การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
  3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้านเศรษฐกิจ

  1. บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ
  2. การดูแลพนักงาน
  3. ความรับผิดชอบต่อสินค้า/บริการ
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม