นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการบริหารงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีความน่าเชื่อถือ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างเป็นธรรม มีระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงสังคมรอบข้าง

นอกจากนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การดำเนินกิจกรรมลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน

บริษัทได้กำหนดให้มีการสำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรุนแรงที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก การปฎิบัติงาน

จำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน

ในปี 2564

0 ราย

จำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

ในปี 2564

4 ราย

จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน

ในปี 2564

0 ราย


การป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต บริษัทได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์และให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแล รักษา ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดย

1) บริษัทร่วมมือกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ให้เข้ารับรักษาในเครือโรงพยาบาล

2) บริษัทร่วมมือกับ กระทรวงสาธารณะสุข

จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 และหอผู้ป่วยเพาะกิจ โดยบริษัทและโรงพยาบาลในเครือจะเป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย สนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์ ตรวจ ติดตามอาการ รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยผ่านทางหน้าจอแบบออนไลน์


การพัฒนาดูแลพนักงาน

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ ตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งในแง่ความรู้และทักษะ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น

8,597 คน

ประเภทและจำนวนพนักงาน

แพทย์

1,515 คน

พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

3,548 คน

พนักงานปฏิบัติการและสนับสนุนทางการแพทย์

1,522 คน

พนักงานทั่วไป

2,012 คน

ปี 2564 บริษัทได้มีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ผ่านหลักสูตรการอบรมทั้งภายในและภายนอกรวมจำนวน 35 หลักสูตร คิดเป็น 87.5 % ของเป้าหมายการอบรมต่อปีของพนักงาน รวมจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 5 ชม./คน/ปี

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรต่อต้านการคอร์รัปชั่น อย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการฯ ความคาดหวังของบริษัท และบทลงโทษ


การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

ด้านการศึกษา

บริษัทได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนเงินสำหรับการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ด้วยมุ่งหวังว่านักศึกษาแพทย์ผู้ได้รับทุนการศึกษา จะนำความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์

บริษัทได้ช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การจัดโครงการบุญรักษา สงฆ์ไทยห่างไกลโรค โดยการให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพระภิกษุ-สามเณร , การออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชน ซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย , การจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต , กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ