นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการบริหารงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีความน่าเชื่อถือ มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างเป็นธรรม มีระบบการตรวจสอบที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงสังคมรอบข้าง นอกจากนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนด้านสังคม

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ ตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งด้านความรู้และทักษะ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และยุคที่ข้อมูลและการเรียนรู้เป็นพลวัต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของบุคลากร

การอบรมพนักงาน

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ ตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งด้านความรู้และทักษะ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และยุคที่ข้อมูลและการเรียนรู้เป็นพลวัต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของบุคลากร โดยบริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรผ่านการสนับสนุนเงินทุนให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก และเป็นการขยายขอบเขตความสามารถในการดูแลผู้ป่วยขององค์กร อาทิ โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่น, โครงการอบรมหลักสูตร SMART LEADER, การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลน้องใหม่ เป็นต้น

จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานเต็มเวลา

(ไม่รวมแพทย์)

63,732 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ย

9.50 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของแพทย์

1,746 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ย

0.93 ชั่วโมง


ภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในปี 2566

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีบทบาทต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ ตอบสนองเป้าหมายและพันธกิจ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งในแง่ความรู้และทักษะ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น

8,591 คน

จำนวนพนักงานทั้งหมด

(ไม่รวมแพทย์)

6,706 คน


ชาย

1,180 คน

หญิง

5,526 คน

จำนวนแพทย์ทั้งหมด

1,885 คน


ชาย

1,041 คน

หญิง

844 คน

แพทย์เต็มเวลา
377 คน
แพทย์ไม่เต็มเวลา
1,508 คน

จำนวนพนักงานแยกตามประเภทการทำงาน


พนักงานเต็มเวลา
5,654 คน

2,379 คน

1,972 คน

1,303 คน


พนักงานไม่เต็มเวลา
1,052 คน

631 คน

334 คน

87 คน

พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล

พนักงานปฎิบัติการและสนับสนุนทางการแพทย์

พนักงานทั่วไป


การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง

บริษัทตระหนักดีว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ง่ายและมีคุณภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และยังเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับบริการที่มีความแตกต่างและหลากหลายในบริบทต่าง ๆ เช่นในเชิงพื้นที่ สถานะทางการเงิน เป็นต้น สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่าย และสะดวก ส่งผลต่อภาวะการมีสุขภาพที่ดี การรักษาอาการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตของชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

โรงพยาบาลที่รับประกันสังคม

10 แห่ง

ผู้ใช้บริการประกันสังคม

2,580,000 ครั้ง

ผู้ใช้บริการประกันสังคมต่อ ผู้ใช้บริการทั้งหมด

66%


ความปลอดภัยของพนักงาน

โรงพยาบาลได้นำกฎหมายมาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงาน เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เป็นต้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้