บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

คุณหทัยชนก มูลวงศ์
hathaichanoke.m@aira.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)

คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
prasit@asiaplus.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

คุณชุตินธร วิกุลศุภภัค
research@aslsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณปัญจพล แท่นศรีเจริญ
panjapon.tae@bualuang.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณมินทรา รัตยาภาส
mintra.rattayapas@krungsricapital.com

Nomura Securities Malaysia

คุณธนัชชา จุรุกุล
thanatcha.jurukul.1@nomura.com

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

คุณเกษม พันธ์รัตนมาลา
kasem.pr@cgsi.com

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณศศิกานต์ อุดมเวช
sasikarnu@th.dbs.com

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คุณแจ๊คการีน นาม
jacqueline.n@daol.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

คุณภิรญา ตรงกิจไพศาล
piraya.t@daol.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณธีรพล อุดมเวช
teerapol.udo@fssia.com

บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร
raweenuch.piyakriengkai@scb.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณปิยฉัตร รัตนสุวรรณ
piyachat.r@kasikornsecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ คิงศ์ฟอร์ด จำกัด

คุณณัฐวัฒน์ ภูสุนทรศรี
nattawat.po@kfsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

คุณพรสวัสดิ์ จิระจรัส
pornsawatj@ktzmico.com

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์
parink@kgi.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

คุณกวี มานิตสุภวงษ์
kawee.ma@lhsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด

คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
Jaroonpan.w@liberator.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณยุวนีย์ พรหมาภรณ์
yuwanee.p@maybank-ke.co.th

Macquarie Securities (Thailand) Ltd.

คุณสุวัฒน์ แซ่อึ้ง
suwat.saeung@macquarie.com

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณรัศดา ทวีแสงสกุลไทย
rutsada@phillip.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณปัณณวัชร์ จิรวิทย์จรัส
punnawatJ@phillip.co.th

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

คุณชาตรี แพรวพรายกุล
charti@phatrasecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณสิริการย์ กฤษฎิ์นิพัทธ์
sirikarn.krisnipat@krungsrisecurities.com

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน)

คุณธนเดช รังษีธนานนท์
Tanadech.ru@pi.financial

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณศิริพร อรุโณทัย
siriporn.aru@thanachartsec.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คุณอัตฐพล ทิศายุกตะ
attaphol@tisco.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณวฤณ มหาดำรงค์กุล
v-rin@trinitythai.com

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณกชกร สุธารักษนนท์
kochakorn@uobkayhian.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณถกล บรรจงรักษ์
thakol.b@yuanta.co.th