นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่บรรเทาหรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการการกระทำของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของพนักงานทุกระดับในองค์กร และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติ

สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
คืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสม่ำเสมอ
ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก

บริษัทยังคงนโยบายการลดใช้ถุงพลาสติก โดยรณรงค์ให้ผู้ป่วยใช้ถุงผ้าในการรับยาแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ และลดการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และเผาทำลายถุงพลาสติก


รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการส่งเสริมจิตสำนึกการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้พนักงานและผู้ที่มาใช้บริการภายในอาคารโรงพยาบาล เดินขึ้นลงบันได 1- 2 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร ปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน รวมถึงการเปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิ 25 องศา อีกทั้งบริษัทยังมีการใช้หลอดประหยัดไฟภายในโรงพยาบาล และ ปรับแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่

บริษัทและโรงพยาบาลในเครือได้มีการเผยแพร่/รณรงค์ โดยได้ดำเนินการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ลิฟต์โดยสาร รวมถึงการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานรวมถึงผู้ที่มาใช้บริการรับทราบถึงโครงการดังกล่าว

เดินขึ้นลงบันได

1-2 ชั้น

แทนการใช้ลิฟต์

เปิดเครื่องปรับอากาศใน

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนค่าไฟฟ้าเทียบกับรายได้ในปี 2564 จำนวนร้อยละ 1.05 มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 57,112,257 กิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 14.16 เนื่องจากบริษัทมีกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากโรงพยาบาลเดิมและโรงพยาบาลเปิดใหม่ 3 แห่ง

สัดส่วนค่าไฟเทียบกับรายได้ในปี 2564

จำนวนร้อยละ

1.05

มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 57,112,257 กิโลวัตต์

นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาจอดรถ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ด้วยมุ่งหวังว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าจะลดมากกว่าการใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียว


การจัดการทรัพย์น้ำ

บริษัทมีการรณรงค์ให้พนักงานและผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลให้ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยปิดก๊อกทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการบำรุงรักษาระบบน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ

ในปี 2564 บริษัทมีสัดส่วนค่าน้ำประปาเทียบกับรายได้ในปี 2564 จำนวนร้อยละ 0.07 มีปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งหมด 670,180 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 4.94 เนื่องจากมีกิจกรรมการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้น

สัดส่วนค่าน้ำประปาเทียบกับรายได้ในปี 2564

จำนวนร้อยละ

0.07

มีปริมาณการใช้น้ำประปาทั้งหมด 670,180 ลูกบาศก์เมตร