บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้อง ชอบธรรม

โดยหลังจากที่บริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วนั้น บริษัทได้ดําเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อสารทําความเข้าใจกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิ การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การอบรมและปฐมนิเทศพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการแจ้งคู่ค้าและผู้รับเหมา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสตามนโยบายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
นโยบายแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ดาวน์โหลด