ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์
ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์
พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นายกันตพร หาญพาณิชย์
นายกันตพร หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายพินิจ หาญพาณิชย์
นายพินิจ หาญพาณิชย์

กรรมการ

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์
นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี

นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ
นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ

กรรมการ กรรมการบริหาร และ ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์
ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นพ. ธวัช สุนทราจารย์
นพ. ธวัช สุนทราจารย์

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน