ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์
ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์
พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นายกันตพร หาญพาณิชย์
นายกันตพร หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายพินิจ หาญพาณิชย์
นายพินิจ หาญพาณิชย์

กรรมการ

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์
นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี

ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์
ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นพ. ธวัช สุนทราจารย์
นพ. ธวัช สุนทราจารย์

กรรมการอิสระ