นายพินิจ หาญพาณิชย์

กรรมการ

นายพินิจ หาญพาณิชย์

อายุ :

69 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

27 กุมภาพันธ์ 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์y
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร

  • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เดอะ เบทเทอร์ นิวส์
  • 2559 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
  • 2557 - 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
  • 2556 - 2557 อธิบดีกรมที่ดิน
  • 2555 - 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ชีวาทัย

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

น้องชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์