การแต่งตั้งกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การซื้อที่ดินเพื่อลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (จัดประชุมในรูปแบบ e-AGM)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม