การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM)) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM))
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
อ่านเพิ่มเติม
การซื้อที่ดินเพื่อลงทุนโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม