บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ

เลื่อนลง

ศักยภาพในการให้บริการ

โรงพยาบาล

โพลีคลินิก

เตียงจดทะเบียน

ห้องตรวจ

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางของเรา

นักลงทุนสัมพันธ์

ความน่าเชื่อถือองค์กร

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิและอัตราส่วนกำไรสุทธิ
(ล้านบาท และ %)