สำนักงานกลาง

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์
ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์
พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นายกันตพร หาญพาณิชย์
นายกันตพร หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์
นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์
นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี

นางสายฝน ชัยมงคล
นางสายฝน ชัยมงคล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง

นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล
นายวิกรม จันทร์วรชัยกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

นพ.อาคเนย์ สุขอยู่
นพ.อาคเนย์ สุขอยู่

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ บางแค

รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น

นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์
นพ.อิทธิพงษ์ ยอดประสิทธิ์

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์
นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

นพ.ธวัชชัย วานิชกร
นพ.ธวัชชัย วานิชกร

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

นพ.ยอร์น จิระนคร
นพ.ยอร์น จิระนคร

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

นพ.มณเฑียร  เพ็งสมบัติ
นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ รามคำแหง

นพ.สมาน ชัยสิทธิ์
นพ.สมาน ชัยสิทธิ์

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลการุญเวช

นพ.ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์
นพ.ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์

ผอ.รพ. การุญเวช ปทุมธานี

นพ.ธนะวัตร วัฒนวงษ์ภิญโญ
นพ.ธนะวัตร วัฒนวงษ์ภิญโญ

ผอ.รพ. การุญเวช อยุธยา