ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

ผอ.รพ. เวิลด์เมดิคอล

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

อายุ :

71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตร Fellowship สาขา Hand and Microsurgery Singapore General Hospital ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
 • หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูง ทบวงมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 1 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
 • 2555 - 2558 ประธานฝ่ายการแพทย์เครือโรงพยาบาลบางปะกอก
 • 2550 - 2554 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์
 • 2550 - 2554 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • 2550 - 2554 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2543 - 2550 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์
 • 2542 คณะกรรมการพิจารณาผลงานผลิตสื่อการเรียนการสอนคณะแพทยศาสตร์
 • 2542 คณะกรรมการพิจารณาภารกิจคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
 • 2541 - 2542 คณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคการผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์
 • 2541 - 2542 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์
 • 2541 - 2542 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินทุนผลิตสื่อการเรียน
 • 2540 - 2542 คณะกรรมการประสานงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
 • 2541 - 2542 ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินทุนผลิต สื่อการเรียนการสอน คณะแพทยศาสตร์
 • 2540 - 2542 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเงินทุนบริหารวิชาการ
 • 2540 - 2542 คณะกรรมการดำเนินงานการอบรม เรื่อง Multimedia และ Telemedicine
 • 2540 - 2542 คณะกรรมการพิจารณาทุนระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้ในต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์
 • 2540 เลขาธิการจัดการประชุมสารสนเทศการแพทย์ ครั้งที่ 7
 • คณะแพทยศาสตร์
 • 2540 - 2542 ประธานหน่วยโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์
 • 2540 - 2542 คณะกรรมการบริหารเงินทุนส่งเสริมกิจการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์
 • 2540 เลขาธิการจัดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์
 • 2539 - 2542 กรรมการชมรมคณาจารย์
 • 2537 - 2542 กรรมการเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • 2536 - 2539 กรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

งานวิจัย

 1. Patradul A, Ngarmukos C, Parkpian V. “Distal digital replantations and revascularizations. 237 digits in 192 patients”. J Hand Surg [Br]. 1998 Oct;23(5):578-82.
 2. Patradul A, Ngarmukos C, Parkpian V. “Major limb replantation: a Thai experience”.  Ann Acad Med Singapore. 1995 Jul;24(4 Suppl):82-8.
 3. Patradul A, Ngarmukos C, Parkpian V, Kitidumrongsook P. “Arterialized venous toenail flaps for treating nail loss in the fingers”. J Hand Surg [Br]. 1999 Oct;24(5):519-24.
 4. Patradul A, Kitidumrongsook P, Ngarmukos C, Parkpian V. “Microsurgical toe to thumb transplantation for traumatic thumb loss”. J Med Assoc Thai. 2000 Jan;83(1):77-84.
 5. Patradul A, Kitidumrongsook P, Parkpian V, Ngarmukos C. “Allograft replacement in giant cell tumour of the hand”. Hand Surg. 2001 Jul;6(1):59-65.
 6. Piravej N, Patradul A, Arksaranugraha S. “Peripheral and spinal SEPs in the extraoperative evaluation of non-penetrating brachial plexus injuries”. J Med Assoc Thai. 1996 Feb;79(2):108-15.
 7. Sungpet A, Suphachatwong C, Kawinwonggowit V, Patradul A. “Transfer of a single fascicle from the ulnar nerve to the biceps muscle after avulsions of upper roots of the brachial plexus”. J Hand Surg [Br]. 2000 Aug;25(4):325-8.
 8. Kitidumrongsook P, Patradul A, Pataradool K. “Resurfacing the degloved thumb up to the interphalangeal joint level with twin extended neurovascular island flaps”. J Hand Surg [Br]. 2006 Epub 2006 Aug 22. Oct;31(5):562-5.
 9. Sungpet A, Patradul A. “The new flap based on the longitudinal fascial branches of the posterior interosseous artery”.  J Med Assoc Thai. 1998 Jun;81(6):458-61.
 10. Nujunkaew N, Benjavongkulchai S, Patradul A. “e-learning of faculty of medicine Chulalongkorn University”. J Med Assoc Thai. 2004 Sep;87(9):1127-31.
 11. Pho, R.W.H., Levack, B., Satku, K., Patradul, A. “Free vascularised fibular graft in the treatment of congenital pseudarthrosis of the tibia”.  Journal of  Bone and Joint Surgery Series B67 (1) : 64-70.
 12. Patradul, A., Parkpian V., Ngramukos C. “Free gracillis muscle transplantation to provide active finger flexion in severe Volkmann’s ischemic contracture”.  J Asean Orthopaedic Association. 1991, 5, 1, 11-17.
 13. Patradul, A., Ngramukos C., Parkpian V., Yuktannada P. “Bipolar latissimus dorsi muscle transfer for restoration of elbow flexion : 2 cases report”.  J Asean Orthopaedic Association. 1994, 8, 2, 1-5.