การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
คู่มือสำหรับการเข้าประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. รายงานประจำปี 2564
3.หนังสือมอบฉันทะ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
8. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
9. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
10. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มการเสนอการวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565