การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
1. รายงานประจำปี 2565
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3. หนังสือมอบฉันทะ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
8. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
9. ข้อมูลข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันและที่ให้มีการแก้ไข
10. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
11. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม
12. ขั้นตอนการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มการเสนอการวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566