การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)
1. รายงานประจำปี 2566
2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3. หนังสือมอบฉันทะ
* บริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น และเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังช่วยลดการใช้กระดาษและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่าน Investor Portal (IVP) https://ivp.tsd.co.th/ เพื่อกรอกข้อมูลผ่านระบบ e-Proxy Voting แทนการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
8. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
9. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
10. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Request
12. ขั้นตอนการร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบฟอร์มการเสนอการวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567