นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ สระบุรี

นพ.สุชัย สุทธิกาศนีย์

อายุ (ปี):

69

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :

1 มิถุนายน 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • มัธยมปลาย โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2514
 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2521
 • ศัลยแพทย์ทั่วไป

การอบรมหลักสูตร :

 • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2528
 • หลักสูตร นักบริหารระดังสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 23 ปี 2550
 • หลักสูตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2550
 • หลักสูตร Hospital Management Programe สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 ที่ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2553
  • ครั้งที่ 2 ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ.2555

ประสบการณ์ที่ทำงาน :

 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
 • 2551 - 2555 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
 • 2551 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • 2524 - 2550 แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี