ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์

อายุ :

70 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

24 พฤศจิกายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 10 แพทยสภา
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore Management University
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector HEC Montreal, Canada
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Successful Completion / Lead Assessor Certificate Anglo Japanese American

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคหลอดเลือดสมอง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อ
 • 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ / สํานักงานประกันสังคม
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / กระทรวงสาธารณสุข
 • 2559 - ปัจจุบัน อุปนายกที่ 3 / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. โสธรเวชกิจ
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์
 • 2556 - 2564 กรรมการ / บจก. อยุธยาการแพทย์
 • 2553 - 2555 กรรมการ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. สระบุรีเวชกิจ
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์
 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / บจก. โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2565

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

7.05 (ลดลง 0.14 ในปี 2565)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

ภรรยา ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์