นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ

กรรมการบริหาร และ ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์

นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารภาครัฐและเอกชน, NIDA
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program, IOD
 • อบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง
 • อบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2000 Certified By SGS AU
 • อบรมหลักสูตร Excellent Hospital Director Mini MBA ของสถาบันพระบรมชนก มหาวิทยาลัยมหิดล (IHMC)
 • อบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
 • อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
 • อบรมหลักสูตร อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์
 • อนุมัติบัตร ป้องกันคลินิก (ระบาดวิทยา) แพทยสภา

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • 2554 - 2556 ผู้อำนวยการ / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
 • 2552 - 2554 ผู้อำนวยการแพทย์ / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • 2551 ผู้อำนวยการแพทย์ / โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี