นายกันตพร หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายกันตพร หาญพาณิชย์

อายุ :

34 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท การบริหารและการจัดการธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี การบริหารและการจัดการธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School ,University of Oxford

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอสจีกู้ดเฟรนส์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.พูด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ลาเต้คอฟฟี่ช็อป
 • 2560 - 2564 กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮ้าส์
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บัลเลตโต้ฟู้ดส์
 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2564

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%):

3.39 (เพิ่มขึ้น 1.77% ในปี 2564)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

บุตรชาย ศ.ดร.นพ.เฉลิมหาญพาณิชย์