การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
อ่านเพิ่มเติม
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM)) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM))
อ่านเพิ่มเติม