นพ. ธวัช สุนทราจารย์

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นพ. ธวัช สุนทราจารย์

อายุ :

77 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

26 เมษายน 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 • 2559 - 2562 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข / สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
 • 2559 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการ กรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยพะเยา
 • 2552 - ปัจจุบัน นายกสมาคม / สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-