ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ศ.(พิเศษ)พิภพ วีระพงษ์

อายุ :

63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

9 เมษายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท LL.M., Harvard University, USA
 • ปริญญาโท LL.M., Taxation, Boston University, USA
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เนติบัณฑิต สถาบันเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตร International Taxation, Harvard University, USA

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 238/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2545 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บจก.ลอว์อัลลายแอนซ์
 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี- (จํานวนหุ้นลดลงในปี 2564)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-