รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ :

81 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

9 เมษายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign, USA
 • ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Illinois, Urbana-Champaign, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5 ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2557 และรุ่นที่ 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส เรทติ้ง
 • 2563 - 2564 กรรมการอิสระ / บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
 • 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ทริส คอร์ปอเรชั่น
 • 2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจ.สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 • 2550 - 2564 ประธานกรรมการ / บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
 • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น
 • 2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอิสระ / บมจ.ศุภาลัย

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-