นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท และผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี

นายวรวีร์ เกียรตินิยมศักดิ์

อายุ :

43 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

23 มิถุนายน 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 172/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 1/2559 ชมรมเลขานุการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • หลักสูตรสำหรับผู้อำนวยการสายการเงิน หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market รุ่นที่ 9 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

 • โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รุ่นที่ 6, จำนวน 2.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (TCMA) รุ่นที่ 1/65, จำนวน 6.30 ชั่วโมง
 • หลักสูตร TFRS for NPAEs Update ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 42/2563, จำนวน 14.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตร CFO 2022, จำนวน 7.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตรรายได้ ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี ปี 2564, จำนวน 6.5 ชั่วโมง
 • หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ปี 2564, จำนวน 6.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน ปี 2563, จำนวน 7.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตรเจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2563, จำนวน 7.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการจัดทำงบการเงิน ปี 2563, จำนวน 7.30 ชั่วโมง
 • หลักสูตร TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า ปี 2562, จำนวน 6.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market ปี 2562, จำนวน 22 ชั่วโมง
 • เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.ซีโร่ ซีโอทู
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
 • 2559 - 2564 กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
 • 2549 - 2558 ผู้จัดการ / บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2565

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-