พญ.สุพจนี หัถพรสวรรค์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล, กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

พญ.สุพจนี หัถพรสวรรค์

อายุ :

49 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

15 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสากล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล

การอบรมหลักสูตร

 • ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล (HA601)
 • คุณภาพและความปลอดภัยทางคลินิก (HA602)
 • ใบประกาศนียบัตร จป . บริหาร (HA203)
 • HA สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ (HA900)
 • หลักสูตรการกู้ชีวิตขั้นสูง
 • Advanced HA สำหรับผู้นำ (HA701)
 • หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • SPA and Self assessment (HA501)
 • การเตรียมเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายนอก (HA451)
 • หลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
 • 2554 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 • 2547 - 2554 วิสัญญีแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-