นางสาววิมลมาลย์ กฤษณะกลิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์, กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง

นางสาววิมลมาลย์ กฤษณะกลิน

อายุ :

33 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

28 กุมภาพันธ์ 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการลงทุนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

การอบรมหลักสูตร

  • Certificate in Investor Relations, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC)
  • หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์, SET
  • หลักสูตร การจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล สร้างโอกาสกิจการให้ยั่งยืน, SET

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.ซีโร่ ซีโอทู
  • 2565 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
  • 2563 - 2565 ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
  • 2560 - 2563 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ / บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
  • 2558 - 2560 ผู้แนะนำด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุน / บจ. หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-