พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์

อายุ :

39 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

10 สิงหาคม 2555

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตร Diploma of Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
 • ประกาศนียบัตร American Board Certified in Nutritional Wellness American Board of Nutritional Wellness
 • ประกาศนียบัตร Executive Mini Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ประกาศนียบัตร Short Course training in Skin Laser Surgery แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร Certificate in Chelation Therapy (CMAT)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตร HA สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ (HA 900)

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ 1/2566, ศาลปกครอง
 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Oxford Program on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บางกอก เชน เดนทัล จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เฮลท์ เชน อินโนเทค จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ศูนย์มะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี จำกัด
 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
 • 2558 - 2562 กรรมการ / บจก.คอฟฟี่ แอนด์ ลาเต้ เฮ้าส์
 • 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
 • 2554 - 2557 กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
 • 2554 - 2561 กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

3.52 (เพิ่มขึ้น 0.08 ในปี 2566)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

บุตรสาว ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์