นพ.ฐิติ พัฒนกำจร

กรรมการบริหาร และ ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ

นพ.ฐิติ พัฒนกำจร

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ
  • 2543 - 2564 ผู้อำนวยการ / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

ไม่มี