ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

อายุ :

70 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

24 พฤศจิกายน 2536

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์ สาขาการบริหารโรงพยาบาล Bodhisastra University, USA
 • ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Bodhisastra University, USA
 • ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์ สาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สาขา การแพทย์และสาธารณสุข
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เฮลท์ เชน อินโนเทค จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ศูนย์มะเร็งรังสีรักษา เกษมราษฎร์อารี จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.ซีโร่ ซีโอทู
 • 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจก.เดอะ เบทเทอร์ นิวส์
 • 2562 - ปัจจุบัน นายกสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. บางกอก เชน แมเนจเมนท์
 • 2559 - ปัจจุบัน นายกสมาคมแพทย์ศิษย์เก่าเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. โสธรเวชกิจ
 • 2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งอาเซียน
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. พาร์ค อินน์ สระบุรี
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. นวนครการแพทย์
 • 2556 - 2564 กรรมการ / บจก. อยุธยา การแพทย์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ซี.เอ็ม.เจ แลนด์
 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / หจก. พาร์คอินน์ เชียงราย
 • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการปรับปรุงหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. เอส.ซี.เค.แลนด์
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. สระบุรี เวชกิจ
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์
 • 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
 • 2531 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. พิสุทธิกิจ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

32.63 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2566)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

สามี ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์