นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์, C.P.S.

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์, C.P.S.

อายุ :

35 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

13 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการสาขาการเงิน, University College Dublin, Singapore
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร IR Professional Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตร CompTIA IT Fundamentals ปี 2561 องค์กร Network Training Center
 • ประกาศนียบัตร การคุ้มครองการมูลส่วนบุคคลตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตร งานจัดซื้อจัดหา สมาคมงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Finance for HR executive, สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
 • หลักสูตร Compensation and benefits design, สถาบันวิจัยโอเมก้าเวิลด์คลาส
 • หลักสูตร โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น, มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร การจัดทำและบริหารงบประมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford
 • หลักสูตร AI for Healthcare: Equipping the workforce for digital transformation, The University of Manchester and Health Education
 • หลักสูตร Human Resources Management Course, Oxford Home Study College
 • หลักสูตร Supply Chain Management Course, Oxford Home Study College
 • หลักสูตร Innovation for IoT ระดับเบื้องต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • หลักสูตรระบบประกันสุขภาพ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Oxford Leading Sustainable Corporations Program, Said Business School, University of Oxford

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

 • หลักสูตร ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน จำนวน 2.0 ชั่วโมง, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Risk Management for CFOs จำนวน 2.0 ชั่วโมง, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร CFO’s Refresher Course ปี 2566, จำนวน 6.40 ชั่วโมง, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร การบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ, บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด, จำนวน 6.30ชั่วโมง
 • หลักสูตร e-learning CFO’s Refresher Course ปี 2565, จำนวน 6.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตรการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ ปี 2564, จำนวน 6.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2563, จำนวน 6.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตร TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า ปี 2562, จำนวน 6.0 ชั่วโมง

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท บางกอก เชน เดนทัล จำกัด
 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เฮลท์ เชน อินโนเทค จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอสจีกู๊ดเฟรนส์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.ฟู้ด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ลาเต้คอฟฟี่ช็อป
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮ้าส์
 • 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
 • 2556 - 2564 กรรมการ / บจก.อยุธยา การแพทย์
 • 2554 - 2561 กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการด้านความยั่งยืนฯ : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

3.52 (เพิ่มขึ้น 0.08 จากปี 2566)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

บุตรสาว ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์