บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ดูแลใกล้ชิด สนิทเหมือนญาติ

เลื่อนลง

ศักยภาพในการให้บริการ

โรงพยาบาล

โพลีคลินิก

เตียงจดทะเบียน

ห้องตรวจ

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางของเรา

นักลงทุนสัมพันธ์

ความน่าเชื่อถือองค์กร

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิและอัตราส่วนกำไรสุทธิ
(ล้านบาท และ %)