ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อซื้อทรัพย์สินของบริษัท โสธราเวช จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
อ่านเพิ่มเติม
การลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินของบริษัท โสธราเวช จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2557 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินรายปี 2557
อ่านเพิ่มเติม