ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2560 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานความคืบหน้าของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย : Bangkok Chain International (Lao) Company Limited
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม