คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
รายงานความคืบหน้าของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย : Bangkok Chain International (Lao) Company Limited
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
การลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
การลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่
อ่านเพิ่มเติม