‘นพ.เฉลิม’ บริจาคเงิน 3 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิกาญจนบารมี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH มอบเงินเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิกาญจนบารมี เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ณ มูลนิธิกาญจนบารมี อาคาร 4 ชั้น 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การสมทุบทุนในครั้งนี้เป็นการสมทบทุนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจพบโรคได้เร็วและสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ จากการศึกษาของ Global Cancer 2020 พบว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุด โดยทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ปีละ 2.26 ล้านคน ส่วนในประเทศไทยมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง และอาจพบบ้างในเพศชาย โดยพบมะเร็งเต้านมรายใหม่ถึง 22,158 รายต่อปี

ที่มา : แนวหน้า