งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
หุ้นเพิ่มทุนของ BCH เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม
รายงานผลการจัดสรรหุ้นปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
อ่านเพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
อ่านเพิ่มเติม
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
อ่านเพิ่มเติม
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
อ่านเพิ่มเติม