BCH ได้รับการจัดอันดับ “ดีเลิศ” 5 ดาว ด้านการกำกับดูแลกิจการ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH ได้รับคะแนนการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว เป็นครั้งแรก จากการสำรวจในโครงการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 782 บริษัท รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาลที่ดีในมิติสิ่งแวดล้อม, สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน