BCH เข้าทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณพรสุดา หาญพาณิชย์ กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ และคุณพรสุดา หาญพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (BCH) ติดอันดับ ESG100 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน (พ.ศ. 2561 - 2566) ด้วยการคัดเลือกจาก 888 หลักทรัพย์จดทะเบียน ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มบริการ โดยการจัดอันดับของสถาบันไทยพัฒน์จะพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน