นพ.อาคเนย์ สุขอยู่

ผอ.รพ. เกษมราษฎร์ บางแค

นพ.อาคเนย์ สุขอยู่

อายุ :

59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขา แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • อนุบัตร สาขา แพทย์เวชศสาตร์ครอบครัว

การอบรมหลักสูตร

 • Mini MBA
 • ระบบคุณภาพ ISO
 • ระบบคุณภาพ HA
 • ระบบคุณภาพ JCI
 • Advance Coding

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2531 - 2538 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
 • 2538 - 2544 แพทย์เวชเปฏิบัติโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ จ.ตรัง
 • 2545 - 2548 แพทย์เวชปฏิบัติโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 2548 - 2557 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 2558 - 2559 ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพฯ
 • 2559 จนถึงปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพฯ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2564 :

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-